افتخار ملی

آن بالا
ستون اصلی خیمه تولید
فخر ملی
رگ غیرت