ایران

مجموعه پوستر : وحدت ملّی
پوستر : کارگردان تولید
پوستر : خائنان و حامیان فلسطين
پوستر : حضور به وقت در انتخابات
پوستر : حادثه 11 سپتامبر