تولیدات ملی

عشق به تولید
مبارزه برای خط تولید
بچرخ تا ببالیم
رویای کودکی ام را ساختم
به امید آزادی کالا ی ایرانی
فخر ملی
گفتگو با دکتر مرندی
کپی برابر اصل
کپی برابر اصل
آینده مال ماست