حاج قاسم سلیمانی

شهرک آرمان
قهرمان بزرگ ملت ایران
کابوس