حضرت علی اکبر

چهره مبارک
شبیه ترین افراد به پیامبر
ولدی
شهادت جوان غلام حبشی
قاتلِ علی اکبر
با نامِ علی خود محمد شده‌ای
افتادی و دنیای من پاشید از هم