خرمشهر

فتح خرمشهر نجات ملی
فلسطین، خرمشهر مقاومت
درس خرمشهر برای ما این است
فتح خرمشهر
مجموعه پوستر : سلام بر خرمشهر
امروز خرمشهرها در پیش است
در امتداد افتخار.
آیا نام خرمشهر
متکی هستیم به قدرت خدا
شهر خون آزاد شد
خونین شهر خونین شهر چی شد ؟