لبنان

شهید احمد قصیر
شکست پشت سر شکست
احتضار از نبرد
حماة الأرض