مردم

نقشه دشمن نقص نداشت
یک گام تا پیروزی
ترور لبنان
مدارا كردن با مردم،
بزرگترین امر به معروف