کاریکاتور

برخورد قاطع
ای پرچمت ما را کفن
نجات خلیل عواوده
پایگاه التنف... کانون تروریسم
از خون جوانان فلسطین
ریشه در خاک
مغزها ی پوسیده !
غروب امپراطوری غرب
دفاع از خود!