کاریکاتور

یک روز تهمت یک روز گلوله
یک روز تهمت یک روز گلوله
‏سد سازی های بی رویه ترکیه
‏سد سازی های بی رویه ترکیه
ارز ترجیهی به نام مردم به کام قاچاقچی
ارز ترجیهی به نام مردم به کام قاچاقچی
آخرین نبرد
آخرین نبرد
تابوت رسوایی
تابوت رسوایی
کوتاه شدن دست قاچاقچی ها ودلال ها
کوتاه شدن دست قاچاقچی ها ودلال ها
وضعیت سعودی در مسئله یمن
وضعیت سعودی در مسئله یمن
سفره قاچاقچی ها جمع شد
سفره قاچاقچی ها جمع شد
دلال و قاچاق، دو لبه یک قیچی
دلال و قاچاق، دو لبه یک قیچی
مجموعه کاریکاتور : روز نکبت
مجموعه کاریکاتور : روز نکبت
مقاومت تنها سلاح است
مقاومت تنها سلاح است
مقاومت تنها سلاح فلسطین
مقاومت تنها سلاح فلسطین
لیست ترور آمریکا!
لیست ترور آمریکا!
وقت رفتنت است
وقت رفتنت است
پشت پرده جنگها
پشت پرده جنگها
تنها راه مقاومت است
تنها راه مقاومت است
ما ميمونيم و اسرائیل رفتنی است
ما ميمونيم و اسرائیل رفتنی است
اسرائیل زبان زور میفهمد
اسرائیل زبان زور میفهمد
موضع سازمان ملل متحد در مورد تجاوز به یمن
موضع سازمان ملل متحد در مورد تجاوز به یمن
استخوانی در گلو
استخوانی در گلو