پوستر

نشان محمدی
زن مربی جامعه است
اگر قلمها و بیان ها
پایان استکبار
قاتل مردم بی‌گناه