نظامی

دسته‌بندی یا کلید‌واژه مورد نظر خود را انتخاب کنید...
همه فلسطینی ها نظامی هستند!
چهارشنبه , 26 اردیبهشت 1403 214
چرا اسرائیل روبه زوال است ؟
دوشنبه , 5 اردیبهشت 1401 33