آسیا

نشان محمدی
زن مربی جامعه است
اگر قلمها و بیان ها
نقشه دشمن نقص نداشت
خلیج تا ابد فارس
چه خبر مگه؟
ندای تو یعنی پیروزی