آسیا

مجموعه پوستر : شک و شبهه!
جنگ انسان ساز است
پل قاری در تبریز
اشرف غنی یا طالبان فرقی نمیکند
مجموعه پوستر :  بهشت ایران
مجموعه پوستر: هسته‌ای هستم
رد سلطه پذیری
تا فتح قدس
معجزه ای از بهشت