آمریکا

اگر قلمها و بیان ها
اگر قلمها و بیان ها
نقشه دشمن نقص نداشت