اسلام

حق پا
تفاوت عارف و عالم
بهشت ارزانی خوبان عالم
دنیای چشم به راه