امام حسین

ما ایستاده می‌میریم
تنهای تنهای تنها
اگر نبود خون حسین (ع)
اگر تو نَگی، میگن!
حسين ، اي جانم
با تو خوشم
دستمان پر است
هدف قیام امام حسین