امام زمان

نوح کشتیبان
منجی می آید برای
حاکم واقعی
از پدر هم تنهاتر
دغدغه اهل معرفت
دنیای الان vs دنیای ظهور
منتقم حسین نمی‌آیی؟