انقلاب اسلامی

استقامت
امام حسین معلم بزرگ مقاومت
مواظب باشید بر نگردیم
ما استراحت نخواهیم