انقلاب اسلامی

وذکرهم بأیام الله
سِیر ما، از سیره‌ات آغاز شد
زن باشرف وبااستعداد ایرانی
دعایی که تمام شد
مرگ انقلاب
بهشتی بزرگ
پوست کنده وصریح میگویم
سید شهدای انقلاب اسلامی