جمهوری اسلامی

آرمشتان را میگیریم
رویش ها در هجمه ها
پرچم
پیاده نظام دشمن !
هدف قیام حسینی