داعش

همیشه بیدار
مبارز بدون مرز
مستند_موشن : شجره طیبه
مستند_موشن : سلاخی
مستند موشن : فرمانده
مجموعه نقاشی شن : محاصره