شهادت

شهادت غمبار
گریه‌های امام سجاد
به دریا برس
شهادت در خان طومان
صدام و خبرنگار
قهرمانِ ۱۲ ساله
نامزد گلوله‌ها