شهادت

شهید محسن فخری زاده
جای همه شهدامون خالی
روند عشق
افتادن عمامه‌ها
زن زندگی تنهایی
از پدر هم تنهاتر