شهید حاج قاسم سلیمانی

دسته‌بندی یا کلید‌واژه مورد نظر خود را انتخاب کنید...
سردارشهید قاسم سلیمانی
چهارشنبه , 19 آذر 1399 7
سلام بر هنیه مبارز و مقاوم
چهارشنبه , 19 آذر 1399 13
دفاع از فلسطین
چهارشنبه , 19 آذر 1399 17
آنان الگو شدند برای جهانیان
چهارشنبه , 19 آذر 1399 15
حاج قاسم فرمانده قلب ها بود
چهارشنبه , 19 آذر 1399 13
حمایت از فلسطین
چهارشنبه , 19 آذر 1399 10
اسلام دارای قدرت مولد است
یکشنبه , 16 آذر 1399 18