مدافعان حرم

مجموعه پوستر : درخشش اشک‌ها
مقدس نمایی و منافق صفتی
ما مدافعان حرمیم
حی علی الجهاد
مدافعان حریم عقیله العرب