نیروهای مسلح

حصار و قلعه‌ی مستحکم
مرهم زخم‌های ما
مجموعه پوستر :  سیلی سخت
طرف حساب شما من هستم
انتحاری