وصیت نامه

کنار گذاشتن اختلافات...
ای تمام وصیت حاج قاسم
وصیت شهید ابومهدی المهندس
قهرمانِ ۱۲ ساله