چین

گروه قدرت
اتیوپی؛ سرباز جدید بریکس
وزش طوفان شرقی در قاره افریقا
چین و اروپا، رقیب یا رفیق؟
نقش و حضور آمریکا در آسیای مرکزی