کربلا

مادرش چشم انتظاره
دردانه بهشتی
مادر دو شهید
جهان شد علمدار تو