حضرت علی اصغر

مادرش چشم انتظاره
به فدای دین
تو هم شبیه ربابی
ولدی
خدایا از چه طفلم دیر کرده
جانِ عالم فدای شش ماهه
لالایی رباب این شد