کربلا؛ جریان همیشه تازه
3
بدون نظر

کربلا؛ جریان همیشه تازه

عاجریان کربلا جریان روز است
مثل جریان قرآن کریم
وقتی از امام صادق ع می پرسند
چرا قرآن کهنه نمی شود؟
ما هرچه این کتاب را می خوانیم
برای ما تازگی دارد
فرمود قرآن مثل شمس و قمر است
یجری مجری الشمس و القمر
مگر کسی پنجاه سال با شمس و قمر رابطه داشت
او هرگز از آفتاب خسته می شود؟!
او هرگز از ماه خسته می شود؟!
او هرگز می گوید الآن پنجاه سال است که من آفتاب را می بینم
و از او خسته ام؟!
این خستگی ندارد چون نور بخش است مطابق با فطرت است نیاز ما را رفع می کند
همین کاری که برای قرآن مطرح است برای جریان حسین بن علی مطرح است
این کهنه نمی شود چون جریان مبارزه با جهل علمی از یک سو
جنگ با جهالت عملی از سوی دیگر
نبرد علیه مرگ خواب بیماری از سوی دیگر
این حرف روز است هرگز کهنه نمی شود
جریان حسین بن علی
احیای عاشورا
برای این است که جامعه را روشن کند
بیدار کند ببینیم چرا حسین بن علی این چنین نثار و ایثار کرد...

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب